MANIFESTACIJE
logo
NASTUP HRVATSKOG SAVEZA INFORMATIÈARA NA

DANIMA HRVATSKE TEHNIÈKE KULTURE

Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuðmana, od 5. do 9. rujna u Boæarskom domu "Zrinjevac" u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske zajednice tehnièke kulture, Hrvatskog saveza inovatora i nacionalnih saveza tehnièke kulture održan je VI. hrvatski salon inovacija INOVA '97 i Dani hrvatske tehnièke kulture.

Na toj se manifestaciji i Hrvatski savez informatièara predstavio sa svojim programom:

1. Na prostoru Hrvatskog saveza informatièara održano je nekoliko predavanja na temu Interneta i CARNet, te je prikazan Web, koji su za potrebe INOVE i Dana hrvatske tehnièke kulture izradili suradnici HSIN-a Zdravko Galiæ, dipl. ing., Elinka Barišiæ, Hrvoje Dogan i Damjan Marion. Na Webu se nalazi katalog INOVE '97, sa svim izlošcima, dopunjen fotografijama inovacija ili njihovih autora.

2. U subotu, 6. rujna 1997., predstavljeno je sedam softverskih radova mladih informatièara koji su nagraðeni ili pohvaljeni na Državnom prvenstvu 1997.

Predstavljeni su radovi:

"Brain Comm" Frane Šariæa iz Zagreba

"ABC Interface" Saše Dragiæa iz Karlovaca

"DiV Pack 97" Vedrana Alfireva i Davora Sabljiæa iz Zagreba

"Prophecy" Željka Švediæa iz Slavonskog Broda

"Meta Language - Metal" Marina Šariæa iz Zagreba

"ALGOS" T omislava Mariæa iz Èakovca

"Power Commander for Windows 95" Davora Èapalije i Ivana Hamonajca iz Križevaca

Kao najbolji, po ocjeni troèlane komisije sponzora Magma d.d., proglašen je i nagraðen rad Marina Šariæa "Meta Language - Metal".

3. U ponedjeljak, 8. rujna predstavljena je reprezentacija informatièara srednjoškolaca koji æe zastupati Republiku Hrvatsku na 9. meðunarodnoj olimpijadi u informatici u sastavu: Željko Švediæ, Zvonimir Bujanoviæ, Zoran Majstroviæ, Ognjen Fabris, te njihovi voditelji Ivo Šeparoviæ, odgovorni i Krešimir Malnar struèni voditelj.