HIO 2018 Logo
 
JUNIORSKE IZBORNE PRIPREME 2018
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
od 11. do 13. svibnja 2018.
 
PRAVILA
 
Pozivanje učenika
Na Juniorske izborne pripreme poziva se načelno 6-10 najbolje plasiranih učenika osnovnih škola s Juniorske hrvatske informatičke olimpijade. Konačnu odluku o broju pozvanih učenika, u skladu s tehničkim, financijskim i organizacijskim mogućnostima, donosi Znanstveno povjerenstvo u suradnji s odgovornim organizatorom Hrvatskim savezom informatičara.
Na Juniorske izborne pripreme bez obzira na rezultat postignut na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi može direktno biti pozvan učenik koji u tekućoj godini sudjeluje na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, a ranije je sudjelovao na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (European Junior Olympiad in Informatics - EJOI). Molbu za direktno pozivanje na Juniorske izborne pripreme učenik predaje Znanstvenom povjerenstvu, u pisanom obliku, odmah po završetku natjecanja na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi.
U jednoj školskoj godini, učenik direktno može biti pozvan samo na jedno natjecanje (ili na Juniorsku hrvatsku informatičku olimpijadu ili na Juniorske izborne pripreme).
Radno okruženje i provedba natjecanja
Natjecanje se održava kroz dva dana natjecanja, svaki dan u trajanju od 3-4 sata pri čemu se rješavaju 2-3 problemska zadatka, a dopušteni programski jezici za rješavanje zadataka su Python i C/C++. Sva natjecateljska računala bit će opremljena isključivo Linux operacijskim sustavom.
Na računalima će biti instaliran sljedeći software (moguće su manje izmjene):
Za vrijeme natjecanja, natjecateljima će biti dostupan papir i pisaći pribor. U slučaju da natjecatelj želi koristiti vlastitu tipkovnicu, treba je predati tehničkom osoblju na provjeru prije početka probnog natjecanja. Dopušteno je korištenje samo jednostavnih USB tipkovnica. Bežične tipkovnice nisu dozvoljene.
Natjecatelj u dvoranu za natjecanje ne smije unositi nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka, uređaje za komunikaciju, knjige, priručnike ili bilo kakav tiskani materijal.
Svaki natjecatelj će imati unaprijed određeno radno mjesto koje će biti označeno brojem. Nakon smještaja na radno mjesto, natjecatelj će čekati službeni početak natjecanja i pri tom ne smije dirati računalo, tipkovnicu, miša ili bilo koji drugi natjecateljski materijal.
Zadaci
Svi zadaci dizajnirani su da budu algoritamske prirode. U nekim zadacima efikasnost, tj. brzina algoritma ima najveći udio u pisanju zadataka. Test podaci su unaprijed osmišljeni i koncipirani na način da će programi koji koriste neke manje efikasne, ali valjane algoritme, također dobiti određeni broj bodova. Test podaci bit će prilagođeni tako da razlikuju različite nivoe efikasnosti unutar zadanih ograničenja. Stoga, natjecatelj ima mogućnost pokušaja rješavanja zadataka s laganim test primjerima iako ne mora znati riješiti zadatak za složene primjere. Prilikom rješavanja zadataka, natjecatelj smije koristiti olovku i papir za skiciranje i razradu algoritma.
Na ovom natjecanju jedini tip zadataka koji se može pojaviti je:
Ostali tipovi zadataka koji se ponekad pojavljuju na informatičkim natjecanjima ("interaktivan zadatak" odnosno "zadatak samo s izlazom") se na ovom natjecanju neće pojaviti.
Za svaki zadatak biti će naznačeno memorijsko ograničenje koje se odnosi na sveukupnu zauzetost memorije (izvršni kôd, stack, heap...). Također, za svaki zadatak zadano je i vremensko ograničenje po pojedinom test podatku.
Ulazni i izlazni podaci sastoje se od jednog ili više redova koji završavaju s end-of-line znakom, uključujući i zadnji red. Svaki red sadrži niz ispisnih znakova od ASCII-32 do ASCII-126. Format pojedinih ulaznih i izlaznih podataka bit će definiran unutar zadatka.
Upiti o zadacima
Tijekom natjecanja, natjecatelj ima mogućnost traženja pojašnjenja nekih elemenata zadatka. Pitanja se predaju putem servera preko forme predviđene za upite. Znanstveno povjerenstvo nakon primitka pitanja dat će jedan od sljedećih odgovora:
Poslužitelj / evaluator
Natjecanje se odvija u distribuiranom sustavu gdje su natjecateljska računala povezana u lokalnu mrežu s natjecateljskim poslužiteljem / evaluatorom. Natjecateljsko računalo ima pristup određenim servisima koje nudi natjecateljski poslužitelj: sustav za natjecanje, pristup dokumentaciji te pristup pisaču. Natjecatelj rješava zadatak na svom računalu te rješenje šalje na evaluator.
Natjecateljska računala neće biti povezana međusobno niti na Internet. Svaki pokušaj natjecatelja za uspostavom takve veze, smatrat će se varanjem, te mogućom diskvalifikacijom. U slučaju problema rada mreže, natjecatelj ne smije sam pokušavati otkloniti kvar, već mora obavezno pozvati pripadnika tehničkog osoblja.
Slanje
Natjecatelj rješenja šalje na evaluator putem Web preglednika. Programski jezik koji je koristio natjecatelj evaluator određuje pomoću ekstenzije (*.py, *.c; *.cpp; *.cc; *.cxx) ili odabirom programskog jezika iz padajućeg izbornika. Rješenja mogu biti poslana na evaluator za vrijeme trajanja cijelog natjecanja. Bodovat će se ono rješenje za taj zadatak koje je ostvarilo najveći broj bodova.
Znanstveno povjerenstvo može ograničiti ukupan broj dozvoljenih slanja rješenja za određeni zadatak.
Završetak natjecanja
15 minuta, 5 minuta i 1 minutu prije završetka natjecanja natjecatelji će biti obaviješteni o preostalom vremenu. Po završetku natjecanja, natjecatelj mora odmah prekinuti sve aktivnosti i čekati za stolom bez diranja računala, tipkovnice, miša i ostalih natjecateljskih materijala.
Prevođenje rješenja
Rješenja poslana na sustav prevodit će se sa sljedećim argumentima:
Ocjenjivanje
Svaki zadatak ima nekoliko grupa od jednog ili više test primjera. Svaka grupa nosi određen broj bodova, a bodovi za tu grupu dobit će se ako i samo ako svaki test primjer u njoj bude točno riješen (odnosno djelomično rješen u slučaju zadatka s parcijalnim bodovanjem) i pritom poštuje zadana vremenska i memorijska ograničenja iz teksta zadatka. Broj bodova na zadatku bit će zbroj bodova po grupama test primjera tog zadatka. Ukupni broj bodova biti će zbroj bodova pojedinih zadataka. Bodovat će se samo oni zadaci koji su poslani i zadovoljili evaluaciju od strane evaluatora.
Prošireni rezultati
Nakon slanja rješenja na evaluator, sustav će natjecatelju dojaviti detaljan rezultat izvođenja na primjerima test podataka zadanim u tekstu zadatka. Dodatno, evaluator će natjecatelju dojaviti broj osvojenih bodova za svaku pojedinu grupu test primjera, ali ne nužno i detaljne rezultate za pojedine test primjere iz grupe.
Pravila ponašanja i varanje
Svaki natjecatelj koji ometa druge, oštećuje opremu, pristupa drugim računalima, komunicira s drugim natjecateljima ili prepisuje tuđi kod podložan je diskvalifikaciji s natjecanja.
Varanjem će se smatrati ako natjecateljev program pokazuje sljedeće karakteristike:
Žalbe
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja rezultata, moguće je u roku od 30 minuta podnijeti žalbu pisanim putem. Znanstveno povjerenstvo će razmotriti žalbu i ako je ustanovljena greška u sustavu evaluacije rješenja, sva predana rješenja za taj zadatak će se ponovo reevaluirati. Reevaluirana rješenja odnosit će se na sve natjecatelje.
 
U Zagrebu, ožujak 2018.
Predsjednik Znanstvenog povjerenstva
Nikola Dmitrović, prof. savjetnik, XV. gimnazija
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, tajnik