HIO 2015 Logo
 
IZBORNE PRIPREME 2015
 
Hrvatski savez informatičara, Zagreb
 
od 13. do 16. travnja 2015.
 
PRAVILA
 
Pozivanje učenika
Na Izborne pripreme poziva se načelno 6-8 najbolje plasiranih učenika s Hrvatske informatičke olimpijade. Konačnu odluku o broju pozvanih učenika, u skladu s financijskim i tehničkim mogućnostima, donosi Znanstveno povjerenstvo u suradnji s odgovornim organizatorom Hrvatskim savezom informatičara.
Na Izborne pripreme bez obzira na rezultat postignut na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi može direktno biti pozvan učenik koji u tekućoj godini sudjeluje na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, a ranije je sudjelovao na nekoj Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (International Olympiad in Informatics - IOI). Molbu za direktno pozivanje na Izborne pripreme učenik predaje Znanstvenom povjerenstvu, u pisanom obliku, odmah po završetku natjecanja na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi.
U jednoj školskoj godini, učenik direktno može biti pozvan samo na jedno natjecanje (ili na Hrvatsku informatičku olimpijadu ili na Izborne pripreme).
Radno okruženje i provedba natjecanja
Natjecanje se održava kroz dva dana natjecanja, svaki dan u trajanju od 3-5 sati pri čemu se rješavaju 2-3 problemska zadatka, a dopušteni programski jezici za rješavanje zadataka su Pascal, C i C++. Sva natjecateljska računala bit će opremljena isključivo Linux operacijskim sustavom.
Na računalima će biti instaliran sljedeći softver:
Za vrijeme natjecanja, natjecateljima će biti dostupan papir i pisaći pribor. U slučaju da natjecatelj želi koristiti vlastitu tipkovnicu, treba je predati tehničkom osoblju na provjeru prije početka probnog natjecanja. Dopušteno je korištenje samo jednostavnih tipkovnica.
Natjecatelj u dvoranu za natjecanje ne smije unositi nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka, uređaje za komunikaciju, knjige, priručnike ili bilo kakav tiskani materijal.
Svaki natjecatelj će imati unaprijed određeno radno mjesto koje će biti označeno brojem. Nakon smještaja na radno mjesto, natjecatelj će čekati službeni početak natjecanja i pri tom ne smije dirati računalo, tipkovnicu, miša ili bilo koji drugi natjecateljski materijal.
Zadaci
Svi zadaci dizajnirani su da budu algoritamske prirode. U nekim zadacima efikasnost, tj. brzina algoritma ima najveći udio u pisanju zadataka. Test podaci su unaprijed osmišljeni i koncipirani na način da će programi koji koriste neke manje efikasne, ali valjane algoritme, također dobiti određeni broj bodova. Test podaci bit će prilagođeni tako da razlikuju različite nivoe efikasnosti unutar zadanih ograničenja. Stoga, natjecatelj ima mogućnost pokušaja rješavanja zadataka s laganim test primjerima iako ne mora znati riješiti zadatak za složene primjere. Prilikom rješavanja zadataka, natjecatelj smije koristiti olovku i papir za skiciranje i razradu algoritma.
Za svaki zadatak biti će naznačeno memorijsko ograničenje koje se odnosi na sveukupnu zauzetost memorije (izvršni kôd, stack, heap...). Također, za svaki zadatak zadano je i vremensko ograničenje po pojedinom test podatku.
Ulazni i izlazni podaci sastoje se od jednog ili više redova koji završavaju s end-of-line znakom, uključujući i zadnji red. Svaki red sadrži niz ispisnih znakova od ASCII-32 do ASCII-126. Format pojedinih ulaznih i izlaznih podataka bit će definiran unutar zadatka.
Upiti o zadacima
Tijekom natjecanja, natjecatelj ima mogućnost traženja pojašnjenja nekih elemenata zadatka. Pitanja se predaju putem servera preko forme predviđene za upite. Pitanje mora biti definirano tako da se može odgovoriti sa "da" ili "ne". Znanstveno povjerenstvo nakon primitka pitanja može dati sljedeće odgovore:
Poslužitelj / evaluator
Natjecanje se odvija u distribuiranom sustavu gdje su natjecateljska računala povezana u lokalnu mrežu s natjecateljskim poslužiteljem / evaluatorom. Natjecateljsko računalo ima pristup određenim servisima koje nudi natjecateljski poslužitelj: sustav za natjecanje, pristup dokumentaciji te pristup pisaču. Natjecatelj rješava zadatak na svom računalu te rješenje šalje na evaluator.
Natjecateljska računala neće biti povezana međusobno niti na Internet. Svaki pokušaj natjecatelja za uspostavom takve veze, smatrat će se varanjem, te mogućom diskvalifikacijom. U slučaju problema rada mreže, natjecatelj ne smije sam pokušavati otkloniti kvar, već mora obavezno pozvati pripadnika tehničkog osoblja.
Ispisivanje
Ispisivati se mogu samo tekstualne datoteke. Nakon zahtjeva natjecatelja za ispisom preko servera, član tehničkog osoblja dostavit će ispisane materijale. Natjecatelj ne smije sam napuštati radno mjesto kako bi uzeo ispisane materijale. Ograničenja ispisa su 20 stranica i 100 KB.
Slanje / testiranje / spremanje
Slanje
Natjecatelj rješenja šalje na evaluator putem Web preglednika. Programski jezik koji je koristio natjecatelj evaluator određuje pomoću ekstenzije (*.pas; *.c; *.cpp) ili odabirom programskog jezika iz padajućeg izbornika. Rješenja mogu biti poslana na evaluator za vrijeme trajanja cijelog natjecanja. Ako natjecatelj pošalje više od jednog rješenja za isti zadatak, kroz sučelje "submit" ima mogućnost odabira rješenja koje će se u konačnici vrednovati. Ako to ne učini, bodovat će se posljednje poslano rješenje za taj zadatak.
Testiranje
Natjecatelj može testirati svoja rješenja u evaluatorskom okruženju koristeći sučelje za testiranje. Prilikom testiranja, natjecatelj mora poslati rješenje i ulazne podatke koje želi testirati. Ograničenje ulaznih podataka koje natjecatelj treba poštovati, nalazit će se na sustavu. Nakon izvršavanja, sustav će ispisati vrijeme izvođenja, izlazne podatke i eventualne greške. Međutim, podaci o točnosti izvođenja neće se ispisati.
Spremanje
Natjecatelji imaju mogućnosti spremiti kopije svoje datoteka tijekom natjecanja na evaluator. Natjecatelj može napraviti do 100 kopija, a veličina jedne tako spremljene datoteke ne smije prelaziti 1 MB. Ukupna veličina svih spremljenih datoteka na evaluatoru ne smije prelaziti 10 MB.
Prošireni rezultati
Nakon slanja rješenja na evaluator, sustav će natjecatelju dojaviti rezultat izvođenja na primjerima test podataka zadanim u tekstu zadatka. U nekim slučajevima, autori zadataka mogu se odlučiti natjecateljima ponuditi "proširene rezultate". Na zadacima na kojima se nudi mogućnost proširenih rezultata natjecatelji će uz rezultat izvođenja na primjerima test podataka dobiti i združene rezultate izvođenja na nekim test podacima. Rezultati će biti združeni u nekoliko kategorija (točno, krivo, vremensko ograničenje) gdje će za svaku kategoriju pisati broj rezultata koji se nalaze u toj kategoriji. Moguće je ograničenje na broj slanja po zadatku na kojima se nude prošireni rezultati.
Završetak natjecanja
15 minuta, 5 minuta i 1 minutu prije završetka natjecanja natjecatelji će biti obaviješteni o preostalom vremenu. Po završetku natjecanja, natjecatelj mora odmah prekinuti sve aktivnosti i čekati za stolom bez diranja računala, tipkovnice, miša i ostalih natjecateljskih materijala.
Prevođenje rješenja
Rješenja poslana na sustav prevodit će se sa sljedećim argumentima:
Ocjenjivanje
Svaki zadatak ima nekoliko grupa od jednog ili više test primjera. Svaka grupa nosi određen broj bodova, a bodovi za tu grupu dobit će se ako i samo ako svaki test primjer u njoj bude točno riješen i pritom poštuje zadana vremenska i memorijska ograničenja iz teksta zadatka. Broj bodova na zadatku bit će zbroj bodova po grupama test primjera tog zadatka. Ukupni broj bodova biti će zbroj bodova pojedinih zadataka. Bodovat će se samo oni zadaci koji su poslani i zadovoljili evaluaciju od strane evaluatora.
Pravila ponašanja i varanje
Svaki natjecatelj koji ometa druge, oštećuje opremu, pristupa drugim računalima, komunicira s drugim natjecateljima ili prepisuje tuđi kod podložan je diskvalifikaciji s natjecanja.
Varanjem će se smatrati ako natjecateljev program pokazuje sljedeće karakteristike:
Žalbe
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja rezultata, moguće je u roku od 30 minuta podnijeti žalbu pisanim putem. Znanstveno povjerenstvo će razmotriti žalbu i ako je ustanovljena greška u sustavu evaluacije rješenja, sva predana rješenja za taj zadatak će se ponovo reevaluirati. Reevaluirana rješenja odnosit će se na sve natjecatelje.
 
U Zagrebu, ožujak 2015.
Predsjednik Znanstvenog povjerenstva
doc. dr. sc. Ante Đerek, FER
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, v.d. tajnik