ŠKOLSKA GODINA 2003./2004

 

NATJECANJE I SMOTRA RADOVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE IZ INFORMATIKE – RAČUNALSTVA

 

Natjecanja i smotre radova učenika osnovnih i srednjih škola iz informatike-računalstva organiziraju i provode Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske i Hrvatski savez informatičara.

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva:

Hrvatski savez informatičara

10000 Zagreb, Dalmatinska 12

 

E-MAIL: hsin@hsin.hr

www.hsin.hr

Telefon 01/4848-768, telefaks 01/4848-770

 

Vremenik:

 

- školska razina                                  do 26. siječnja 2004.

- općinska i gradska razina                6. veljače 2004.

- županijska razina natjecanja           12. ožujka 2004.

- županijska razina smotri                  12. ožujka 2004.

- državna razina                                  od 11. do 16. svibnja 2004.

 

Vremenik međunarodnih natjecanja:

11. Srednjoeuropska informatička olimpijada, CEOI 2004. - srpanj 2004., Varšava, Poljska

16. Međunarodna informatička olimpijada, IOI 2004. - rujan 2004., Atena, Grčka

 

Na smotri i natjecanju mogu sudjelovati učenici osnovne i srednjih škola Republike Hrvatske te učenici – članovi društva, klubova i udruga Hrvatskoga saveza informatičara.

 

KATEGORIJE NATJECANJA

- programski jezik LOGO za osnovnoškolce

- programski jezik BASIC ili PASCAL za osnovnoškolce

- programski jezik Basic, Pascal ili C za srednjoškolce

(Basic samo na školskim, općinskim i gradskim razinama natjecanja.)

 

SKUPINE NATJECATELJA

 

- osnovnoškolci u podskupinama:

učenici V. i VI. razreda i mlađi (I. PODSKUPINA)

učenici VII. i VIII. razreda (II. PODSKUPINA)

 

- srednjoškolci u podskupinama:

učenici I. i II. razreda (I. PODSKUPINA)

učenici III. i IV. razreda (II. PODSKUPINA)

Učenici srednjih škola učestvuju na svim razinama natjecanja, dok je za učenike osnovnih škola završna razina državno natjecanje.

 

Uz natjecanje provode se i smotre radova učenika, i to na 3 razine:

općinskoj (gradskoj), županijskoj i državnoj razini;

te u dvije skupine: osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj.

ŠKOLSKA, OPĆINSKA I GRADSKA NATJECANJA

 

Školska, općinska i gradska natjecanja i smotre radova učenika provode se prema potrebi objedinjeno ili odvojeno. Provode ih povjerenstva čiji rad koordinira županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje natjecanja i smotri radova učenika osnovnih i srednjih škola, a u iznimnim slučajevima Državno povjerenstvo. Podatke sa školskih, općinskih i gradskih natjecanja i smotri treba dostaviti županijskim povjerenstvima 20 dana prije održavanja županijskoga natjecanja i smotre.

 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA I SMOTRE

 

Pripremaju ih i provode županijska povjerenstva prema jedinstvenome programu i pravilima koje donosi Državno povjerenstvo. Organizator natjecanja u županiji imenuje županijsko povjerenstvo i određuje mu sjedište.

Županijska povjerenstva čine istaknuti profesori i učitelji informatike/računalstva, ravnatelj ustanove domaćina i predstavnik organizatora natjecanja, a članovi županijskoga povjerenstva mogu biti i predstavnici informatičkih udruga iz županije te priznati stručnjaci. Županijsko povjerenstvo će izabrati predsjednika i tajnika, stručna povjerenstva za osnovnu i srednju školu, odredit će mjesto održavanja i mjerila sudjelovanja na školskim, općinskim i gradskim smotrama i natjecanjima. Predsjednik županijskog povjerenstva mora biti osoba s višegodišnjim iskustvom u informatici.

Županijska povjerenstva dužna su najkasnije dva tjedna prije održavanja natjecanja i smotri dostaviti programe i pravila školskim, općinskim i gradskim povjerenstvima za natjecanje i smotru, te objasniti način pozivanja učenika na županijsko natjecanje i smotru.

Županijska natjecanja i smotre održavaju se prema zadacima i mjerilima koje određuje Državno povjerenstvo, i to u isto vrijeme i uz iste uvjete u svim županijama Republike Hrvatske. Županijska povjerenstva dužna su pisano najkasnije do 20. veljače 2004. izvijestiti Državno povjerenstvo o mjestu održavanja županijskih natjecanja, o broju sudionika u svakoj podskupini i posebno za svaku kategoriju, odnosno programski jezik.

O postignutim rezultatima na županijskom natjecanju i smotri, županijska povjerenstva pisano izvješćuju sve škole koje su sudjelovale s područja županije, te Državno povjerenstvo najkasnije do 19. ožujka 2004. godine.

Do 19. ožujka 2004. valja Državnome povjerenstvu dostaviti i potpunu dokumentaciju o najboljim odabranim radovima učenika (prema ovom programu i pravilima), sa županijskih smotri za svaku skupinu. Uz svaki rad potrebno je priložiti ispunjeni propisani formular. Županijsko povjerenstvo dužno je čuvati natjecateljsku dokumentaciju do državnoga natjecanja. Državno povjerenstvo može po potrebi provesti reviziju pojedinih županijskih natjecanja i smotri. Državno povjerenstvo donosi odluku o pozvanim učenicima i mentorima na državno natjecanje i smotru. Svi pozvani bit će obaviješteni do 1. svibnja 2004. godine.

 

DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA

 

održat će se prema naznačenom nadnevku i u mjestu koje odredi Državno povjerenstvo. Izbor učenika za državno natjecanje, odnosno smotru njihovih radova izvršit će stručna povjerenstva Državnoga povjerenstva na temelju prispjelih izvješća i rezultata sa županijskih natjecanja i smotri.

Svim zainteresiranim školama bit će dostupni primjeri zadataka s prethodnih državnih natjecanja. Primjeri zadataka mogu se dobiti od županijskoga povjerenstva za natjecanje i smotru.

Na kraju državnoga natjecanja i smotre bit će podijeljene diplome i nagrade, te će se održati okrugli stol na kojem sudjeluju natjecatelji, sudionici smotre, mentori i organizatori.

Za vrijeme trajanja državnoga natjecanja i smotre učenici i mentori dužni su poštovati kućni red koji propiše organizator.

 

PRIJAVA ZA NATJECANJE - SMOTRU

Prijava mora obvezatno sadržavati sljedeće podatke:

- ime i prezime učenika

- naziv škole, razred, e-mail adresu / naziv kluba, udruge

- županiju – grad

- ime i prezime mentora

- kategoriju natjecanja

i dodatne podatke i dokumentaciju za sudionike smotre:

- naziv rada

- kazalo

- kratki opis rada

- definiciju problema koji će se rješavati i prikaz teorijskih znanja upotrijebljenih pri izradi rada

- algoritamsku prezentaciju i opis strukture programa (pseudokod)

- popis svega što je korišteno pri izradi rada i izvor

- prikaz testiranja i mogućih ograničenja (ukoliko je moguće)

- naputak korisniku programa

- zaključak.

 

 

PROVOĐENJE NATJECANJA

 

1. Županijska natjecanja

Županijska natjecanja u osnovnoškolskoj skupini trajat će 2 sata (120 minuta) za programski jezik LOGO (rješavat će se 4 zadatka) i 2 sata (120 minuta) za programske jezike BASIC i PASCAL (rješavat će se 3 zadatka). U srednjoškolskoj skupini natjecanje traje 3 sata (180 minuta i rješavat će se 4 zadatka).

U sve tri kategorije natjecanja posebni će zadaci biti sastavljeni za I. podskupinu (do VI. razreda, odnosno I. i II. razred), a posebno za II. podskupinu (VII. i VIII., odnosno III. i IV. razred).

Županijska natjecanja trebaju se provesti na PC IBM kompatibilnim računalima. Na njima, za osnovnoškolsku skupinu, moraju biti dostupni programski jezici: PC LOGO 4.0/MSW LOGO, QBASIC (DOS 6.0 ili više) i TURBO PASCAL 6.0 ili viši, a za srednjoškolsku skupinu: FreePASCAL v1.0.4 ili viši, te DJGPP v2.0 ili viši.

Pri provođenju natjecanja strogo je zabranjena upotreba mrežnih servisa!

Državno povjerenstvo dostavlja zadatke na CD-u u zapečaćenoj omotnici (omotnica br. 1) za svaku podskupinu. Omotnice br. 1 članovi povjerenstva trebaju otvoriti 12. ožujka 2004. 60 minuta prije početka pojedinog natjecanja, zadatke isprintati i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. Natjecateljima treba podijeliti zadatke za natjecatelje u programskom jeziku LOGO (I. i II. podskupina) i za natjecatelje u srednjoškolskoj I. i II. podskupini u 9.00 sati, a za natjecatelje osnovnoškolce u I. i II. podskupini u programskim jezicima BASIC ili PASCAL u 13.30 sati. Rješenje zadataka natjecatelj mora pohraniti na čvrsti disk PC računala i na dobivenu disketu. Natjecatelj ne smije koristiti vlastite diskete. Na kraju natjecanja javno se otvaraju omotnice br. 2, dobivene od Državnoga povjerenstva za svaku podskupinu, u kojima je CD sa test primjerima za postavljene zadatke. Test primjere je potrebno isprintati, te tada počinje pregled i bodovanje prema dobivenim test primjerima, a obavlja se na osobnim računalima minimalno tipa 486. Za svaki zadatak sudioniku će se dati bodovi prema unaprijed zadanim mjerilima. Pregled i bodovanje izrađenih zadataka obavljaju stručna povjerenstva županijskih povjerenstava u nazočnosti kandidata i mentora. Stoga bi bilo dobro da članovi stručnih povjerenstava ne budu mentori čiji se učenici natječu. Pisani žalbeni rok počinje od trenutka objavljivanja privremenih rezultata i traje 1 sat. Konačni rezultati sudionicima objavljuju se nakon isteka žalbenoga roka. Izvješće o rezultatima (ljestvice poretka po podskupinama) županijskih natjecanja, županijska su povjerenstva dužna poslati Državnome povjerenstvu e-mailom ili faksom najkasnije 3 sata nakon objavljivanja konačnih rezultata. Županijska povjerenstva dužna su, također, e-mailom poslati Državnom povjerenstvu rješenja (izvorni kod - source) svih natjecatelja po podskupinama najkasnije 1 sat po završetku županijskih natjecanja (prema uputama Državnog povjerenstva). U slučaju bilo kakvih problema pri slanju e-maila potrebno je obavijestiti stručno povjerenstvo Državnoga povjerenstva. Predsjednici županijskih povjerenstva čuvaju diskete s rješenjima i ispitne liste svih ocjenjivanih učenika sve do državnoga natjecanja, te ih po potrebi dostavljaju Državnome povjerenstvu.

 

2. DRŽAVNO NATJECANJE

 

2.1. Način odabira učenika za državno natjecanje

Svi se sudionici županijskih natjecanja svrstavaju u popise po kategorijama natjecanja i podskupinama, ovisno o broju bodova koje su postigli na natjecanju.

 

A. Osnovnoškolci

Popisi za osnovnoškolce formiraju se za natjecatelje u LOGO-u i za natjecatelje u BASIC- u ili PASCAL-u.

Na državno natjecanje poziva se 60 učenika, i to:

I. Podskupina učenika do VI. razreda osnovne škole sastoji se od načelno petnaest (15) učenika koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima za natjecanje iz LOGO-a i deset (10) učenika za natjecanje iz BASIC/PASCAL.

II. Podskupina učenika VII. i VIII. razreda osnovne škole sastoji se od načelno petnaest (15) učenika koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima za natjecanje iz LOGO-a i dvadeset (20) učenika za natjecanje iz BASIC/PASCAL.

 

B. Srednjoškolci

Za srednjoškolce se formira jedan popis bez obzira u kojem su programskom jeziku učenici kodirali rješenje svojih zadataka (PASCAL ILI C).

Na državno natjecanje poziva se 45 srednjoškolaca, i to:

I. Podskupina učenika I. i II. razreda srednjih škola sastoji se od načelno petnaest (15) učenika koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima.

II. Podskupina učenika III. i IV. razreda srednjih škola sastoji se od načelno trideset (30) učenika koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima.

Konačnu odluku o broju pozvanih učenika na državno natjecanje po kategorijama i podskupinama donosi Državno povjerenstvo na temelju postignutih bodova, koji načelno ne smiju biti manji od 50% ukupno mogućih.

 

2.2. PROVOĐENJE DRŽAVNOGA NATJECANJA

 

Pri dolasku na državno natjecanje učenici moraju imati učeničku knjižicu ili potvrdu škole.

Natjecanje se provodi na PC IBM kompatibilnim računalima. Zadatke za državno natjecanje i Hrvatsku informatičku olimpijadu pripremit će stručna povjerenstva Državnoga povjerenstva.

Rješenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na čvrsti disk PC računala i na dobivenu disketu. Za svaki zadatak natjecatelju će se dati bodovi prema unaprijed zadanim mjerilima. Po završetku ocjenjivanja zapisnik svojim potpisom ovjeravaju mentor i predsjednik povjerenstva za natjecanje.

Pisani žalbeni rok traje 1 sat od objave rezultata. Žalbe mogu uložiti samo mentori na pojedinačne rezultate svojih učenika. Poslije isteka žalbenoga roka pisano se objavljuju konačni rezultati. Mentori nezadovoljni odlukama stručnih povjerenstava mogu pisano uložiti žalbu Državnome povjerenstvu.

 

 

 

A.     Osnovnoškolske skupine

 

Prvoga dana natjecanja rješavat će se četiri (4) zadatka u programskom jeziku PC LOGO 4.0 /MSW LOGO u trajanju od 2 sata (120 minuta).

Drugoga dana natjecanja rješavat će se tri (3) zadatka u programskim jezicima QBASIC /DOS 6.0 ili više/ ili TURBO PASCAL 6.0 ili više u trajanju od 2 sata (120 minuta).

U obje kategorije natjecanja za osnovnoškolce posebni će zadaci biti sastavljeni za 1. podskupinu (do VI. razreda), a posebno za drugu podskupinu (VII. i VIII. razredi).

Objavit će se ljestvica poretka po razredima, posebno za programski jezik LOGO, posebno za programski jezik BASIC ili PASCAL.

Ukoliko više učenika ima isti konačni broj bodova, njihov je poredak isti, a poredak učenika koji iza njih slijedi po bodovima uvećan je za 1.

 

B.     Srednjoškolska skupina

 

Natjecanje se provodi dva dana i svaki dan će se rješavati tri zadatka, a učenici moraju kodirati rješenja u jednom od programskih jezika: FreePASCAL v1.0.4 ili viši, te DJGPP v2.0 ili viši.

Prvoga dana natjecanja I. i II. podskupina rješavat će po tri zadatka u vremenu od 3 sata (180 minuta).

Drugoga dana natjecanja I. i II. podskupina rješavat će po tri složenija zadatka u vremenu od 4 sata (240 minuta).

Za oba dana natjecanja srednjoškolaca bit će sastavljeni posebni zadaci za I. podskupinu (I. i II. razredi) odnosno posebni za II. podskupinu (III. i IV. razredi).

Objavit će se zasebna ljestvica poretka za prvi i za drugi dan te zajednička ljestvica poretka prvoga i drugoga dana (po razredima i podskupinama)  te će se proglasiti najuspješniji.

Načelno pet do sedam najboljih srednjoškolaca iz I. podskupine i deset do dvanaest najboljih iz II. podskupine nakon prvoga i drugoga dana natjecanja sudjelovat će na 10. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi 2004. (po posebnim pravilima koja će učenicima biti na vrijeme dostavljena, a rješavat će se isti zadaci za obje podskupine) i tako se dodatno natjecati za ulazak u reprezentaciju Republike Hrvatske za nastupe na međunarodnim natjecanjima u 2004. godini.

Konačnu odluku o broju pozvanika na 10. hrvatsku informatičku olimpijadu donosi Državno povjerenstvo na osnovu rezultata Državnog natjecanja, s tim da u iznimnim situacijama Državno povjerenstvo na HIO može pozvati i učenike iz osnovnoškolske skupine.

Ukoliko više učenika ima isti konačan broj bodova, njihov je poredak isti, a poredak učenika koji iza njih slijedi po bodovima uvećan je za 1.

 

3. MEĐUNARODNA NATJECANJA

 

Prema ostvarenim bodovima na 10. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi prvih 6 do 8 natjecatelja (ovisno o postignutim rezultatima) bit će pozvano na izborne pripreme za konačni odabir onih koji će predstavljati Republiku Hrvatsku na XVI. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Grčkoj i na XI. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi u Poljskoj. U reprezentaciju će biti izabrana četiri učenika koja su ostvarila najveći ukupni broj bodova kada se zbroje ostvareni bodovi na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i izbornim pripremama. Hrvatski savez informatičara obavještava Državno povjerenstvo elektroničkom poštom o rezultatima nakon izbornih priprema i predlaže učenike za međunarodna natjecanja. Državno povjerenstvo (natpolovična većina) potvrđuje predložene učenike također elektroničkom poštom. Na ostala informatička natjecanja i CEOI, ako se održavaju prije Međunarodne informatičke olimpijade, pozvat će se četiri (4) učenika koja su ostvarila najveći ukupni broj bodova, a na natjecanja koja se održavaju nakon Međunarodne informatičke olimpijade pozvat će se četiri (4) učenika koja su ostvarila najveći broj bodova, ne uzimajući u obzir učenike četvrtih razreda srednjih škola. Sudionici XVI. međunarodne informatičke olimpijade bit će upoznati s posebnim propozicijama dobivenim od organizatora XVI. IOI iz Grčke.

 

 

PROVOĐENJE SMOTRI RADOVA UČENIKA

 

Učenici svoje programske pakete mogu izraditi u bilo kojem programskom jeziku po želji, mogu se koristiti gotovim programskim paketima, ali tada rad mora sadržavati barem dio vlastitog programskog koda. Ukoliko se na bilo kojoj razini smotre radova utvrdi da je učenik u cijelosti uzeo tuđi rad bit će diskvalificiran i kažnjen zabranom nastupanja na minimalno 1 (jednu) godinu.

Za izradu rada učenici mogu koristiti bilo koju njima dostupnu računalnu platformu.

Povjerenstvo (Državno i županijsko) imenuje stručna povjerenstva koja će pratiti predstavljanje i vrednovati radove.

Stručna povjerenstva koja će pregledavati radove na smotri vrednovat će radove prema sljedećim elementima:

- izvornosti izbora teme i razine inventivnosti te stvaralačkom umijeću;

- složenosti izrađenoga rada;

- udjelu vlastitog koda;

- učinkovitosti korisničkog sučelja;

- nastupu učenika pri predstavljanju rada;

- tehničkoj izvedbi i cjelovitosti priložene dokumentacije;

- doprinosu tehničkom razvoju – mogućnosti primjene rada;

- stupnju dorađenosti rada;

- ocjeni sudionika u pojedinoj kategoriji smotre (po mogućnosti).

(Svi učenici na smotri u svojoj kategoriji ocjenjuju svaki rad /osim svoj/, na temelju čega se dobije prosječna ocjena svakoga rada koja vrijedi kao ocjena jednoga dodatnog člana povjerenstva. Za provođenje ocjenjivanja odgovoran je predsjednik toga povjerenstva.)

Predstavljanje rada treba trajati oko petnaest (15) minuta za osnovnoškolsku i oko dvadeset (20) minuta za srednjoškolsku skupinu. Nazočan može biti i mentor pod čijim je nadzorom rad izrađen, ali se ne smije uključivati u predstavljanje rada.

Županijska povjerenstva mogu iz svake županije predložiti Državnome povjerenstvu najbolje odabrane radove sa županijskih smotri iz svake skupine (osnovnoškolske i srednjoškolske), koji imaju potpunu dokumentaciju i zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga programa i pravila smotre.

Županijska povjerenstva predložene radove ne svrstavaju u ljestvice poretka.

Županijska povjerenstva dužna su izvijestiti učenike da radovi predloženi za državnu smotru ne moraju nužno biti i pozvani na državnu smotru.

Županijsko povjerenstvo ne smije predložiti rad koji je već predstavljen na nekom tehničkom ili inovatorskom sajmu ili drugoj županijskoj ili državnoj smotri. Ukoliko se to dogoditi, takav rad će biti diskvalificiran.

Od predloženih radova stručna povjerenstva Državnoga povjerenstva za smotru će odabrati 15 najboljih radova iz svake skupine (osnovnoškolske i srednjoškolske) i pozvati ih na državnu smotru. Učenici natjecatelji u programiranju koji sudjeluju na državnome natjecanju i istovremeno imaju rad koji je predložilo županijsko povjerenstvo a nije među pozvanima na državnu smotru, mogu se pridružiti i državnoj smotri radova izvan konkurencije.

Autori softverskih radova koji nisu dostavili instalacijske verzije na disketi ili CD-u s potpunim vlastitim izvornim kodom softverskoga rada, te s nepotpunom i neispravnom potrebnom dokumentacijom neće ući u izbor za državnu smotru softverskih radova.

Organizator mora upozoriti učenike da će za predstavljanje radova na smotri biti dostupna samo PC kompatibilna računala, a učenik se mora pobrinuti da sam osigura svako drugo računalo i svu dodatnu opremu.

U izradi rada koji je prijavljen za državnu smotru smiju sudjelovati do tri učenika, ali će na državnu smotru biti pozvana najviše dva učenika.

Dorađeni radovi, koji su se pojavljivali ranijih godina, ne mogu sudjelovati u službenoj konkurenciji, ali mogu biti predstavljeni izvan konkurencije, s tim da troškove puta i boravka na smotri ne snosi organizator.

Radovi na državnoj smotri se ne svrstavaju u ljestvice poretka, već stručna povjerenstva među predstavljenim radovima u svakoj kategoriji izdvajaju, nagrađuju i pohvaljuju one radove koji se prema navedenim kriterijima posebno ističu.

Najbolji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni, ovisno o tehničkim mogućnostima, na završnoj svečanosti smotre, koja će se održati zajedno sa završnom svečanosti natjecanja.

 

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 

Svi učenici, sudionici Državnoga natjecanja i smotre i njihovi mentori dobit će priznanja odnosno zahvalnice Ministarstva prosvjete i športa i Hrvatskoga saveza informatičara.

Na kraju natjecanja proglasit će se i nagraditi po razredima ukupno najuspješniji osnovnoškolci, posebno za programski jezik LOGO, a posebno za BASIC ili PASCAL. Na kraju natjecanja proglasit će se i nagraditi po razredima ukupno najbolji srednjoškolci prvoga i drugoga dana natjecanja zajedno.

Također će se proglasiti najbolji softverski radovi. Četiri softverska rada bit će nagrađena, te će njihovi autori dobiti diplome i nagrade, a četiri rada će biti pohvaljena, te će njihovi autori dobiti pohvale. Diplome/pohvale će dobiti i autori nagrađenih/pohvaljenih radova koji nisu prisustvovali predstavljanju na državnoj smotri.

Po završetku natjecanja na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi proglasit će se i nagraditi tri najuspješnija srednjoškolca, koja će dobiti i medalje.

Na kraju svih natjecanja proglasit će se 6 do 8 najboljih srednjoškolaca koji će biti pozvani na izborne pripreme radi konačnog izbora reprezentacije za odlazak na međunarodna natjecanja.

Hrvatski savez informatičara najbolje će sudionike u obje kategorije, ali samo s natjecanja, nagraditi osmodnevnim besplatnim boravkom u Kampu mladih informatičara Hrvatske 2004. (u skladu s mogućnostima). Dva uspješna sudionika s natjecanja iz osnovnoškolske skupine uputit će se na besplatni boravak u Međunarodnu ljetnu školu informatike u Mariboru, Republika Slovenija, u kolovozu 2004.

 

 

Predsjednik Državnog povjerenstva

dr. sc. Igor Urbiha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA ZA PRIPREMANJE UČENIKA

 

LOGO:

I. Kniewald, LOGO, Multigraf, Zagreb, 1995.

I. Kniewald, LOGO 4.0, Alfej, Zagreb, 1999.

M. Grinfeld-Gradiški, LOGO programiranje I., vlastito izdanje, Zagreb, 1998.

M. Grinfeld-Gradiški, LOGO programiranje II., vlastito izdanje, Zagreb, 1998.

B. Hrpka, LOGO 4.0 - Priručnik za učenike, Pentium, Vinkovci, 1997.

Zbirka riješenih zadataka Hrvatskog saveza informatičara za LOGO, http://www.hsin.hr

F. Glavan, MSWLogo početnica naprednog programiranja, Alfej, Zagreb, 2000.

http://logo.dir.hr/logo, http://www.softronix.com/logo.html, http://www.ringsurf.com/netring?ring=logoring;action=list

 

BASIC:

Z. Bagarić, BASIC-uvod u programiranje, Pentium, Vinkovci, 1997.

S. Seršić, Zbirka riješenih zadataka za BASIC, Pentium, Vinkovci, 1996.

I. Kniewald, Programski jezik QBASIC, Alfej, Zagreb, 1998.

Zbirka riješenih zadataka Hrvatskoga. saveza informat. za BASIC, http://www.hsin.hr /

 

PASCAL:

L. Budin, Informatika za 1. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.

L. Budin, Informatika za 2. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1998.

Z. Vlašić, Informatika za 2. i 3. razred prirodoslovno-matematičkih gimnazija, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1997.

G. Bukvić, TURBO PASCAL, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Z. Dovedan, PASCAL

V. Mesar, SLOBODNO PROGRAMIRAJTE U PASCALU, HSIN, Zagreb, 2002.

V. Mesar, P. Brođanac, SLOBODNO PROGRAMIRAJTE U PASCALU - Zbirka riješenih zadataka, HSIN, Zagreb, 2002.

R. Sedgewick, ALGORITHMS, Addison-Wesley, 1988.

N. Wirth, PASCAL - User Manual and Report. (with Kathy Jensen), Springer-Verlag, 1974.

Zbirka riješenih zadataka Hrvatskog saveza informat. za PASCAL, http://www.hsin.hr

 

C:

R. Vulin, Zbirka riješenih zadataka u C-u, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

D. Obradović, K. Malnar, Riješeni zadaci s algoritmima u C-u, HSIN, Zagreb, 1996.

Lj. Miletić, S. Grabusin, Zbirka riješenih zadataka u C-u, Pentium, Vinkovci, 1996.

R. Sedgewick, ALGORITHMS IN C, Addison-Wesley, 1990.

B. W. Kernighan, R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999.

B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, Inc., 1988.

Zbirka riješenih zadataka Hrvatskog saveza informatičara za C,  http://www.hsin.hr

 

ALGORITMI:

N. Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1975.

N. Wirth, Systematic Programming An Introduction, Prentice Hall, 1973.

A. Engel, Exploring mathematics with your computer, The Mathematical Association of America, 1993.

H. Papadimitriou, K. Steigltz, Combinatorial optimization – Algorithms and complexity, Dover, PUBNS, 1998.

A. Vitek, I. Tvrda i dr., Problems in programming / experience through practice, John Wiley & Sons Ltd., 1991.

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, S. Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001.

D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, 2nd Edition, Addison-Wesley, Volume 1: Fundamental Algorithms, 1997.; Volume 2: Seminumerical Algorithms, 1997.; Volume 3: Sorting and Searching, 1998.

Z. Michalewicz, D. B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer-Verlag Berlin, 1999.

Steven S. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer-Verlag New York, Ins., 1998.

A. Shen, Algorithms and Programming - Problems and Solutions, Birkhäuser Boston, 1997.

 

 

Novi alati za natjecanje srednjoškolaca:

DJGPP (http://www.delorie.com/djgpp/)

FreePascal (http://www.freepascal.org/)

IOI Software Team: http://olympiads.win.tue.nl/ioi/st/